24-seat Theme Park Disco Ride

24-seat Theme Park Disco Ride for Sale

It is a popular theme park disco ride in Beston.